Saziņa

Sūtīt

BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS LĪGUMS Nr. J-___

Rīgā, DOKUMENTA DATUMS IR PĒDĒJĀ ŠĪ LĪGUMA PARAKSTĪTĀJA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA "_________", kuru uz statūtu pamata pārstāv _____________ (turpmāk ORGANIZATORS), un SIA “BEZRINDAS.LV”, tās valdes priekšsēdētāja Gata Sprūda personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk TIRGOTĀJS), abi kopā – PUSES, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk LĪGUMS):

1. DEFINĪCIJAS

1.1. BIĻETE – dokuments, kas tā īpašniekam dod tiesības apmeklēt vai skatīties PASĀKUMU.

1.2. SISTĒMA – biļešu tirdzniecības sistēma “Bezrindas.lv”, ar kuras palīdzību TIRGOTĀJS pārdod BIĻETES un nodrošina citus saistītos pakalpojumus.

1.3. PASĀKUMS – ORGANIZATORA rīkots PASĀKUMS, kuru var apmeklēt vai skatīties cilvēki ar BIĻETI.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. ORGANIZATORS izmanto TIRGOTĀJA izstrādāto SISTĒMU PASĀKUMU vai ar tiem saistītu produktu un pakalpojumu pārdošanai un par to veic samaksu TIRGOTĀJAM par faktiski izmantotajiem TIRGOTĀJA pakalpojumiem saskaņā ar TIRGOTĀJA šī LĪGUMA noteikumiem.

2.2. TIRGOTĀJS un ORGANIZATORS LĪGUMA darbības laikā savstarpēji saskaņo pakalpojumu saturu un PASĀKUMU BIĻEŠU pārdošanas detaļas.

3. IZCENOJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. ORGANIZATORS maksā TIRGOTĀJAM atlīdzību par ORGANIZATORA PASĀKUMU BIĻEŠU pārdošanu atkarībā no šo pārdoto BIĻEŠU vērtības kalendārajā mēnesī un atbilstoši faktiski izmantotajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu cenrādis ir publicēts šeit: https://www.bezrindas.lv/lv/pasakumu-organizatoriem/cenradis (turpmāk CENRĀDIS).

3.2. Visi izcenojumi šajā CENRĀDĪ ir norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa, kurš tiek aprēķināts un piemērots papildus norādītajiem izcenojumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

3.3. PUSES var norēķināties ieskaita kārtībā un pārskaitīt otrai PUSEI starpību no savstarpējo norēķinu vērtības.

3.4. PUŠU norēķinu pamats ir TIRGOTĀJA gatavotās atskaites par katrā kalendārajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem vai PASĀKUMU.

3.5. TIRGOTĀJS sagatavo atskaites par BIĻEŠU pārdošanu un iepriekšējā kalendārā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem līdz 5. (piektajai) tekošā mēneša darba dienai.

3.6. ORGANIZATORAM ir tiesības lūgt TIRGOTĀJAM veikt papildus norēķinus, par kuru veikšanu ORGANIZATORS maksā TIRGOTĀJAM saskaņā ar CENRĀDI.

3.7. Gadījumā, ja ORGANIZATORAM ir iebildumi par sniegtajiem pakalpojumiem vai TIRGOTĀJA sagatavoto atskaiti, ORGANIZATORAM ir tiesības iesniegt TIRGOTĀJAM motivētus iebildumus, kurus TIRGOTĀJS izskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā kopš saņemšanas un sniedz atbildi ORGANIZATORAM. Gadījumā, ja ir konstatēta pamatota neatbilstība vai kļūda, TIRGOTĀJS veic atskaites labojumu un iesniedz iepriekš minētajā termiņā ORGANIZATORAM labotu atskaiti, kā arī PUSES veic savstarpējo norēķinu korekciju atbilstoši labojumiem. Gadījumā, ja ORGANIZATORS 7 (septiņu) dienu laikā no atskaites nosūtīšanas nav iesniedzis motivētus iebildumus, uzskatāms, ka nosūtītā atskaite ir pieņemta un apstiprināta bez iebildumiem.

3.8. Gadījumā, ja kopējie ieņēmumi no BIĻEŠU pārdošanas ir lielāki par TIRGOTĀJA atlīdzības kopējo vērtību, TIRGOTĀJS pārskaita ORGANIZATORAM BIĻEŠU pārdošanas ieņēmumus pēc TIRGOTĀJA atlīdzības ieturēšanas uz LĪGUMĀ norādīto ORGANIZATORA bankas kontu (5) piecu darba dienu laikā pēc TIRGOTĀJA rēķina un atskaites nosūtīšanas. Šādā gadījumā ORGANIZATORAM nav pienākums izrakstīt TIRGOTĀJAM rēķinu par BIĻEŠU ieņēmumiem, bet, ja ORGANIZATORS vēlas, tas var piestādīt TIRGOTĀJAM atbilstošu rēķinu.

3.9. PUSES apņemas apmaksāt rēķinus, kuri sagatavoti un piestādīti otrai PUSEI saskaņā ar šī LĪGUMA noteikumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

4. BIĻEŠU PIRCĒJU KLIENTU SERVISA NODROŠINĀŠANA

4.1. ORGANIZATORS var izmantot TIRGOTĀJA sniegto BIĻEŠU pircēju klientu servisa pakalpojumu. Šādā gadījumā TIRGOTĀJS atbildēs uz BIĻEŠU pircēju jautājumiem par PASĀKUMU un BIĻEŠU iegādes procesu. TIRGOTĀJA kompetence par PASĀKUMU aptver tikai publiski pieejamo informāciju par PASĀKUMU. Tāpēc ORGANIZATORA atbildība ir PASĀKUMA aprakstā ietvert visu svarīgo informāciju, kas PASĀKUMA apmeklētājiem varētu būt aktuāla.

4.2. Gadījumā, ja ORGANIZATORS izvēlas izmantot TIRGOTĀJA sniegto KLIENTU servisa pakalpojumu, ORGANIZATORS maksā par to TIRGOTĀJAM saskaņā ar CENRĀDI.

4.3. ORGANIZATORS var izvēlēties pats nodrošināt BIĻEŠU pircējiem sniegt klientu servisa pakalpojumu. Tādā gadījumā ORGANIZATORA tālrunis un e-pasts tiek izvadīts PASĀKUMA aprakstā un uz biļetēm. ORGANIZATORAM ir pienākums atbildēt uz telefona zvaniem un sniegt atbildes uz e-pastiem pēc iespējas operatīvāk.

5. PASĀKUMU TIEŠRAIŽU RETRANSLĒŠANAS UN VIDEO IERAKSTU PĀRDOŠANA

5.1. PASĀKUMU tiešraižu retranslēšanas un PASĀKUMU video ierakstu pārdošanas noteikumi attiecas uz tiešraidēm un PASĀKUMU video ierakstiem, kuru piegādi (retranslāciju) skatītājiem atbilstoši ORGANIZATORA pasūtījumam veic TIRGOTĀJS.

5.2. Tiešraižu laiku un video formātu tehniskās detaļas PUSES saskaņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms faktiskās tiešraides sākuma vai PASĀKUMA video ieraksta pārdošanas sākuma.

5.3. TIRGOTĀJS nevar nodrošināt skatīšanās iespēju tiešraižu un PASĀKUMU video ierakstu BIĻEŠU pircējiem, kuriem ir nepietiekams interneta ātrums, nepiemērota programmatūra vai ierīces video apskatei. Ja no BIĻEŠU pircējiem tiek saņemtas pretenzijas par video skatīšanās trūkumiem, PUSES savstarpēji saskaņo iespējamos risinājumus un galīgas nepieciešamības gadījumā kompensē pilnībā vai daļēji konkrētiem BIĻEŠU pircējiem BIĻEŠU iegādes vērtību, kura tiek atņemta no ORGANIZATORA ieņēmumiem par BIĻEŠU pārdošanu.

5.4. Samaksa par tiešraižu un video ierakstu retranslēšanu un glabāšanu ORGANIZATORS veic saskaņā ar CENRĀDI.

6. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

6.1. LĪGUMA izpratnē intelektuālais īpašums ir visi darbi, datora programmatūras, biznesa plāni un citas izstrādes, tostarp, bet ne tikai PUŠU logotipi un zīmolu nosaukumi, koncepcijas, stratēģijas un metodes, izstrāde un plāni, finansiālās attīstības plāni, lekciju materiāli, izstrādājumi, vadlīnijas, prezentācijas, video ieraksti, inovatīvas tehnoloģijas, mārketinga stratēģijas, izgudrojumi, dizainparaugi un viss cits intelektuālais īpašums, kā arī jebkuri citi darba rezultāti, uz kuriem attiecas īpašumtiesības, autortiesības vai citas tiesības, kuras iespējams pasargāt ar patentu vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām.

6.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder kādai no PUSĒM, turpina tai piederēt. LĪGUMS nemaina un neatceļ intelektuālā īpašuma tiesības.

6.3. ORGANIZATORS atļauj TIRGOTĀJAM izmantot intelektuālā īpašuma objektus, kurus ORGANIZATORS ir piešķīris TIRGOTĀJAM (ja attiecināms), lai pārdotu BIĻETES BIĻEŠU pircējiem un reklamētu PASĀKUMUS. ORGANIZATORS apstiprina, ka tam pieder autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrēto darbu vai saturu, vai ka tam ir cits tiesiskais pamats izmantot intelektuālā īpašuma objektu. ORGANIZATORS nodrošina, ka intelektuālā īpašuma objekti, ko tas sniedz TIRGOTĀJAM publicēšanai SISTĒMĀ nepārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, un atbilst piemērojamiem likumiem, tostarp piemērojamajiem likumiem par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu.

6.4. TIRGOTĀJS ļauj ORGANIZATORAM izmantot TIRGOTĀJA logotipu TIROTĀJA preču zīmes (logotipa) reklāmai vai lai atsauktos uz to visās publikācijās, internetā, televīzijā un radio reklāmās, kurās sniegta informācija par BIĻEŠU pārdošanu.

7. ORGANIZATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. ORGANIZATORS atbild par PASĀKUMA organizāciju un saturu. Tāpat ORGANIZATORS ir atbildīgs par TIRGOTĀJAM iesniegtās un SISTĒMAI pievienotās informācijas saturu un patiesumu.

7.2. ORGANIZATORS atbild par tam piešķirto SISTĒMAS pieejas informācijas (lietotājvārdu un paroļu) drošību un visām darbībām un uzņemtajām saistībām SISTĒMĀ, kas veiktas, izmantojot šo pieejas informāciju.

7.3. ORGANIZATORAM ir tiesības pievienot un administrēt savus SISTĒMAS lietotājus, piešķirot tiem dažādas tiesības SISTĒMĀ, kā arī tos dzēst no SISTĒMAS.

7.4. Ja PASĀKUMS nenotiek, mainās tā laiks, vieta vai saturs, ORGANIZATORS var piedāvāt BIĻEŠU pircējiem apmeklēt vai noskatīties alternatīvu vai to pašu PASĀKUMU citā laikā. BIĻEŠU pircējiem šādā gadījumā ir tiesības prasīt naudas atmaksu, kuru veic ORGANIZATORS, uzņemoties visus ar naudas atgriešanu saistītos izdevumus. Šādos gadījumos TIRGOTĀJS nezaudē atlīdzību par pārdotajām BIĻETĒM. Gadījumā, ja TIRGOTĀJS un ORGANIZATORS vienojas, ka TIRGOTĀJS ORGANIZATORA uzdevumā veiks BIĻEŠU naudas atgriešanas pakalpojumu BIĻEŠU pircējiem, ORGANIZATORS veic BIĻEŠU atgriešanas pakalpojuma apmaksu saskaņā ar CENRĀDI. Ja pie TIRGOTĀJA esošā ietirgotā BIĻEŠU nauda nesedz atgriežamo BIĻEŠU, BIĻEŠU atgriešanas pakalpojuma un TIRGOTĀJA atlīdzības vērtību par līdz šim sniegtajiem pakalpojumiem, TIRGOTĀJS var veikt atbilstošu aprēķinu un lūgt ORGANIZATORAM veikt nepieciešamo līdzekļu ieskaitīšanu TIRGOTĀJA bankas kontā. Šādā gadījumā TIRGOTĀJS veic BIĻEŠU naudas atgriešanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pilnas nepieciešamās naudas vērtības saņemšanas no ORGANIZATORA savā bankas kontā.

7.5. ORGANIZATORAM ir tiesības līdz ar PASĀKUMA informācijas izplatīšanu sniegt informāciju par BIĻEŠU iegādes iespējām SISTĒMĀ un izmantot TIRGOTĀJA logo un vizuālos materiālus, neveicot šo materiālu deformējošu koriģēšanu, kas izmaina šo materiālu proporcijas vai nodara citus bojājumus.

7.6. ORGANIZATORAM ir jāņem vērā, ka ar vienu lietotāja pieeju SISTĒMU un BIĻEŠU kontroles lietotnes var lietot tikai viena persona. Gadījumā, ja ar vienu lietotāja pieeju tiks veikts pieslēgums vairāk kā vienā BIĻEŠU kontroles lietotnes ierīcē, iepriekš pieslēgtā ierīce no SISTĒMAS tiks atslēgta un ar to BIĻEŠU kontrole vairs nebūs iespējama.

7.7. Gadījumā, ja BIĻEŠU kontroles lietotne tiek lietota bezsaistes režīmā, ORGANIZATORAM ir jārēķinās, ka bezsaistes BIĻEŠU kontroles dati nebūs pieejami SISTĒMĀ.

7.8. Gadījumā, ja ORGANIZATORS vēlas izmantot TIRGOTĀJA personālu PASĀKUMA norises vietā kasēm vai BIĻEŠU kontrolei, ORGANIZATORAM ir jāinformē TIRGOTĀJS 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un jāveic šī pakalpojuma apmaksa saskaņā ar CENRĀDI. TIRGOTĀJAM ir tiesības atteikties no šī pakalpojuma sniegšanas, ja TIRGOTĀJAM nav tehniski iespējas sniegt šo pakalpojumu.

7.9. BIĻEŠU pārdošanai kasē, kuru veic TIRGOTĀJS, ORGANIZATORAM jānodrošina elektrība, drošs un stabils interneta pieslēgums caur interneta datu kabeli, galds, krēsls un kasei piemērota droša, apsargāta, slēdzama telpa, kā arī pieeja labierīcībām kases personālam. Tāpat ORGANIZATORAM jānodrošina TIRGOTĀJA personāla transporta iebraukšana PASĀKUMA teritorijā vienu stundu pirms pakalpojuma sniegšanas laika un novietošana PASĀKUMA teritorijā visu pakalpojuma sniegšanas laiku.

7.10. Galvenie pasākumu ranžēšanas parametri SISTĒMAS sākumlapā ir sekojoši:

  • Pasākumu organizatoru veiktiem maksājumiem par pasākumu reklamēšanu;
  • Pasākumu pievienošanas laiks;
  • Pasākumu popularitāte;
  • Pasākumu biļešu pirkšanas intensitāte;
  • Pasākumu norises laiks;
  • Randomizācija.

PASĀKUMU augšalā atrodas PASĀKUMI ar atzīmi ‘’Iesakām’’. TIRGOTĀJS iesaka tos PASĀKUMUS, kuri ir aktuāli lielai daļai no SISTĒMAS apmeklētājiem, balstoties uz līdzīgu PASĀKUMU apmeklējuma rādītājiem, aktualitātēm publiskajos medijos un konkrēto PASĀKUMU biļešu tirdzniecības rādītājiem, lai šāds atbalsts būtu maksimāli efektīvs. Tāpat atzīmi “Ieteikts” ir iespējams saņemt par samaksu saskaņā ar CENRĀDI. Ja ORGANIZATORS vēlas izmantot šo iespēju, ORGANIZATORAM par to ir jāpaziņo TIRGOTĀJAM.

8. TIRGOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. TIRGOTĀJS LĪGUMA darbības laikā nodrošina SISTĒMAS darbību un BIĻEŠU pārdošanu atbilstoši ORGANIZATORA dotajam uzdevumam un savstarpēji saskaņotajam plānam vai SISTĒMĀ norādītajiem datiem.

8.2. TIRGOTĀJS veic SISTĒMAS uzturēšanu un pilnveidi par saviem līdzekļiem. SISTĒMA un tās programmatūra ir TIRGOTĀJA īpašums.

8.3. TIRGOTĀJS ir izveidojis un uztur SISTĒMAS lietošanas palīdzības vidi, kurā ORGANIZATORS var saņemt pamācības un dažādu informāciju par SISTĒMAS lietošanu un tās funkcijām. Tāpat ORGANIZATORS var vērsties pēc palīdzības pie TIRGOTĀJA klientu servisa speciālista darba laika ietvaros (darba dienās no 9:00 – 17:00).

8.4. TIRGOTĀJS var ierobežot BIĻEŠU skaitu pirkumā, apturēt BIĻEŠU pārdošanu un ieviest citus ierobežojumus, kas var būt saistīti ar krāpniecības un uzbrukumu novēršanu, likuma, banku, valsts, pašvaldības un izziņas iestāžu prasībām.

8.5. TIRGOTĀJAM ir tiesības ieviest un piedāvāt ORGANIZATORAM jaunus pakalpojumus, kā arī mainīt sadarbības LĪGUMA noteikumus un CENRĀDI, lai tos pielāgotu tirgus situācijai. Par CENRĀŽA izmaiņām TIRGOTĀJS apņemas informēt ORGANIZATORU vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja ORGANIZATORAM nav pieņemamas CENRĀŽA izmaiņas, tam ir tiesības pārtraukt LĪGUMU, par to informējot TIRGOTĀJU 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Jaunu pakalpojumu ieviešanas un to izcenojumu pievienošanas gadījumā CENRĀDIM, kā arī cenu pazemināšanas gadījumā TIRGOTĀJAM nav pienākums ORGANIZATORU iepriekš informēt.

8.6. TIRGOTĀJS nepiemēro jebkādu atšķirīgu attieksmi precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem SISTĒMĀ piedāvā TIRGOTĀJS. Ja TIRGOTĀJS plānos piemērot atšķirīgu attieksmi, šis LĪGUMS tiks papildināts un ORGANIZATORS tiks informēts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

8.7. TIRGOTĀJAM ir tiesības ORGANIZATORA PASĀKUMU BIĻEŠU pircējiem pārdot arī citu pasākumu biļetes, preces un pakalpojumus, ja BIĻEŠU pircēji to brīvi izvēlas.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. TIRGOTĀJS veic LĪGUMA izpildei nepieciešamo personas datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu prasības par personas datu apstrādi, kā arī TIRGOTĀJA SISTĒMAS Lietošanas noteikumiem [https://www.bezrindas.lv/lv/elektronisko-bilesu-iegades-noteikumi] un Privātuma politiku [http://www.bezrindas.lv/lv/privatuma-politika].

9.2. ORGANIZATORS var saņemt BIĻEŠU pircēju personas datus un veikt to apstrādi, noslēdzot LĪGUMA pielikumu [https://www.bezrindas.lv/lv/pasakumu-organizatoriem/liguma-pielikums] par personas datu apstrādi, ievērojot šī LĪGUMA pielikuma prasības un normatīvos aktus par personas datu apstrādi, kā arī veicot šī pakalpojuma apmaksu saskaņā ar CENRĀDI.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. PUSES vienojas, ka atskaites un rēķinus tās var sagatavot elektroniski un nosūtīt uz sekojošām e-pasta adresēm: TIRGOTĀJAM: [email protected], ORGANIZATORAM: ___________.

10.2. PUSES var vienoties par papildus pakalpojumiem, to sniegšanas kārtību un izcenojumiem.

10.3. PUSES neatbild par savu saistību neizpildīšanu nepārvaramas varas apstākļos, kas ietver ugunsgrēkus, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbību, valsts vai pašvaldību institūciju aizliegumu aktus un darbības, kā arī citus ārkārtējus apstākļus, kurus PUSES nevarēja saprātīgi paredzēt pie LĪGUMA noslēgšanas un no kuriem vai kuru radītajām sekām nav bijis iespējams saprātīgi izvairīties. Šādos apstākļos PUSEI ir par to savlaicīgi jāpaziņo un jāveic darbības, lai samazinātu zaudējumus.

10.4. LĪGUMS satur konfidenciālu informāciju. PUSĒM nav tiesību izpaust LĪGUMA saturu un tā izpildes laikā iegūto informāciju, kas nav publiska, trešajām personām. PUSES drīkst informēt par LĪGUMA saturu un ar to iepazīstināt trešās personas tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LĪGUMĀ noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja ir nepieciešama juridiskā palīdzība.

10.5. Visas domstarpības PUSES risina pārrunu ceļā, ja tas neizdodas, tad pēc Latvijas Republikas likumiem atbilstoši TIRGOTĀJA atrašanās vietai.

10.6. LĪGUMS stājas spēkā, ja abas PUSES to paraksta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja laiks starp abu PUŠU parakstiem ir lielāks, šis LĪGUMS nestājas spēkā un tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

10.7. LĪGUMS ir spēkā līdz tā laušanai. Abas PUSES var LĪGUMU lauzt, brīdinot otru PUSI 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. LĪGUMA laušana neatbrīvo PUSES no ar LĪGUMU uzņemto saistību izpildes.

10.8. Pēc LĪGUMA laušanas TIRGOTĀJS atslēdz ORGANIZATORAM un visiem tā SISTĒMAS lietotājiem pieeju SISTĒMAS administrācijas videi un BIĻEŠU kontroles lietotnēm.

10.9. PUSES apliecina, ka tās nekādi nav saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un LĪGUMA darbības laikā neveiks tādas darbības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

10.10. Saziņa: ORGANIZATORS: ___________, tel.: ___________, e-pasts: ___________, TIRGOTĀJA klientu servisa speciālists: tel. 25740404, [email protected]. PUSĒM ir tiesības jebkurā laikā mainīt kontaktpersonas, par to informējot otru PUSI.

10.11. LĪGUMS ir sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. LĪGUMA abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

ORGANIZATORS

SIA “_____”, reģ. Nr. ___________

Adrese: ___________

Banka: ___________

Konta Nr.: ___________

___________________ / ___________

TIRGOTĀJS

SIA “BEZRINDAS.LV”, reģ. Nr. 50003855851

Adrese: Augusta Deglava 66, Rīga, LV-1035

Banka: AS “Swedbank”

Konta Nr.: LV79HABA0551014358475

________________________ / Gatis Sprūds